Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.

De website en/of onze diensten gebruiken, AppMessenger, gaat u akkoord met de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Welkom op onze website, nl.appmse.com hierna te noemen de "Website"!

Deze Gebruiksvoorwaarden, hierna de "TU" genoemd, bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Website en aangeboden software, nl.appmse.com hierna te noemen de "Software", beschikbaar via of in verband met de Website, hierna te noemen de "Dienst". Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder AppMessenger wij u toegang verlenen tot de Website en de Service.

Uw gebruik van de website en/of dienst bevestigt dat u akkoord gaat met deze voorwaarde en eventuele andere wijzigingen die AppMessenger kunnen van tijd tot tijd worden opgenomen.

Privacybeleid, Restitutiebeleid en Cookiebeleid vormen een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden.

De software AppMessengerDe voorwaarden van al onze beleidsregels staan op de website. Software AppMessenger is geen bron waarmee vertrouwelijke gebruikersgegevens kunnen worden verstrekt. De bron is een emulatie van toegang tot gebruikersgegevens, die wordt gebruikt om informatie naar het Dashboard te sturen. Wanneer de klant zelfstandig besluit om gebruik te maken van onze diensten, betaalt hij de vergoeding voor de visualisatie van de toegang tot gebruikersgegevens. Door uw factuurgegevens op te geven bij aankoop van de software, erkent u dat AppMessenger Onze software verzamelt deze informatie niet, maar ontvangt de betalingsgegevens van de betalingsprovider. U zult de site of service niet gebruiken AppMessenger als u wetten overtreedt die u moet naleven. Ondanks al het bovenstaande wijzen we elke verantwoordelijkheid af voor het verdere gebruik van de software, AppMessenger en dat is uw eigen verantwoordelijkheid. We behouden ons het recht voor om de diensten te wijzigen, stop te zetten of te weigeren. AppMessenger om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om deze regels op elk moment te wijzigen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de geleverde diensten.

1.1. Het gebruik van inhoud en diensten valt onder de huidige wetgeving.

1.2. Gebruik van de functionaliteit van de service is alleen toegestaan na registratie en autorisatie van de gebruiker op de website in overeenstemming met de door de administratie vastgestelde procedure.

1.3. De door de gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord dienen als noodzakelijke en voldoende informatie om toegang te krijgen tot de website. De gebruiker heeft niet het recht om zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord over te dragen aan derden en is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid ervan door de manier van opslag van de gegevens te kiezen.

1.4. Deze overeenkomst is een openbaar aanbod. Toegang krijgen tot de materialen op de website -‌nl.appmse.com wordt de gebruiker geacht in te stemmen met deze overeenkomst.

1.5. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk bindende overeenkomst tussen de gebruiker en de beheerder van de website. Het onderwerp van het document is dat de administratie de gebruiker toegang geeft tot de website en de functies ervan.

1.6. De gebruiker is verplicht zich volledig vertrouwd te maken met deze regels voordat hij of zij zich registreert op de website. Registratie van de gebruiker op de website betekent de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement door de gebruiker.

1.7. Mobile-Locator administratie kan te allen tijde eenzijdig de voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen. Ons recht om de gebruikersovereenkomst te wijzigen omvat het recht om voorwaarden in de gebruikersovereenkomst te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De beleidsregels op de website kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden van kracht na 3 (drie) dagen nadat de nieuwe versie van de overeenkomst op de website is geplaatst. Als de gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, moet hij of zij de toegang tot de website weigeren en stoppen met het gebruik van de materialen en diensten die op de website worden aangeboden.

2.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige stappen om toegang te krijgen tot de website. De administratie verleent geen reguliere diensten van internetproviders en/of andere netwerkproviders om toegang te verlenen tot de website.

2.2. Het is verboden om de materialen op de website te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbenden. Voor legitiem gebruik van verschillende materialen op de website zijn licentieovereenkomsten met rechthebbenden vereist.

2.3. Een actieve link naar de website is verplicht bij het citeren van het materiaal van de website, inclusief auteursrechtelijk beschermde werken.

2.4. Commentaar en andere gebruikersgegevens op de website mogen niet in strijd zijn met de vereisten van de wetgeving en algemeen aanvaarde normen van moraliteit en ethiek.

2.5. De gebruiker stemt ermee in geen acties te ondernemen die de wetten van het huidige rechtsgebied of het internationale recht kunnen schenden, met inbegrip van de wetten op het gebied van intellectuele eigendom, auteursrecht en/of aanverwante rechten, evenals acties die leiden of kunnen leiden tot verstoring van de normale werking van de Website en diensten. AppMessenger.

2.6. De gebruiker is zich ervan bewust dat het websitebeheer niet verantwoordelijk is voor het bezoek en gebruik door hem van externe websites, waarvan links op de website beschikbaar kunnen zijn.

2.7. De gebruiker stemt ermee in dat het websitebeheer niet verantwoordelijk is en geen directe of indirecte verplichtingen heeft jegens de gebruiker met betrekking tot enig mogelijk verlies of schade die kan zijn ontstaan, gerelateerd aan enige inhoud op de website, registratie van auteursrechten en informatie over een dergelijke registratie, goederen of diensten beschikbaar op of ontvangen via externe sites of bronnen, of andere contacten van de gebruiker waarmee hij of zij zich heeft ingelaten door gebruik te maken van informatie die op de website is geplaatst of door links naar externe bronnen.

2.8. De gebruiker aanvaardt dat alle materialen en diensten van de website of een deel ervan vergezeld kunnen gaan van reclame. De gebruiker stemt ermee in dat het beheer van de website niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid heeft voor producten en diensten die door dergelijke reclame worden aangeboden.

3.1. De administratie is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die de Gebruiker kan lijden als gevolg van:

3.1.1. acties van virussen en andere kwaadaardige programma's die de toegang tot de Website, de diensten en de Software en het gebruik ervan kunnen beïnvloeden;

3.1.2. Gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de aanbevelingen of vereisten in deze gebruikersovereenkomst of storingen of incompatibiliteit tussen de gebruikersapparatuur en de website.

3.1.3. Interferentie, fouten, vertragingen, storingen, onderbrekingen van de werking van de website, de diensten en software.

3.1.4. Storingen of onderbrekingen van de normale werking van de apparatuur van de administratie, leveranciers van telecommunicatiediensten die communicatiediensten leveren aan de administratie en de gebruiker, en als gevolg van ongelukken of storingen in hardware-softwarecomplexen van andere personen die samenwerken met de administratie, of handelingen van derden die erop gericht zijn de werking van de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te beëindigen.

3.1.5. Onverwachte verstoring van de normale werking van de website.

3.1.6. Alle wijzigingen die de administratie kan aanbrengen aan de diensten, functies, software die beschikbaar zijn op de website of door het beëindigen (op permanente of tijdelijke basis) van de levering van diensten, software (of een individuele functie of eigenschap).

3.1.7. verwijdering, mislukking of onvermogen om informatie en andere gerelateerde gegevens op te slaan die via de Website en het systeem zijn geplaatst en overgedragen. AppMessenger;

3.8. Dat de gebruiker niet in staat was om zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen en te beschermen.

3.2. Het websitebeheer biedt klanten de mogelijkheid om de website en de bijbehorende diensten te gebruiken op een "As Is"-basis, dat wil zeggen, zonder enige garantie, met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. Alle risico's met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en werking van de Software zijn voor rekening van de Gebruiker. Alle verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Software ligt bij de Gebruiker. De administratie is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de Software met schade voor de Gebruiker tot gevolg.

3.3. In geval van overmacht, uitsluiting of objectieve belemmering van de uitvoering van de overeenkomst, hebben partijen geen wederzijdse aanspraken en neemt elke partij zijn eigen risico voor de gevolgen van dergelijke omstandigheden.

3.4. De betrekkingen tussen de administratie en de gebruiker zijn niet onderworpen aan enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen (met inbegrip van impliciete voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit, of naleving van de beschrijving) anders dan die uitdrukkelijk vermeld in de Gebruiksvoorwaarden.

3.5. Ongeacht de aard en de oorzaak van de door de gebruiker geleden schade, mag het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de administratie krachtens een van de bepalingen van deze overeenkomst en het bedrag van de aan de gebruiker verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het werkelijke bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienst of software die beschikbaar is op de website gedurende 1 (één) maand, zelfs als de ontvangen schadevergoeding de geleden schade niet dekt.

4.1. De administratie heeft het recht om preventieve werkzaamheden uit te voeren met tijdelijke opschorting van de website.

4.2. In het geval van omstandigheden zoals gespecificeerd in paragrafen 3.1.-3.8, 3.10. is het mogelijk om de website zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

5.1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de website audiovisuele werken, computerprogramma's, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten en niet-eigendomsrechten bevat die toebehoren aan de administratie (en/of haar tegenpartijen) en niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, en ongeacht de jurisdictie waar deze rechten kunnen ontstaan).

5.2. De gebruiker verbindt zich ertoe het programma niet te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, niet op te splitsen in de samenstellende codes, niet te decompileren of op een andere manier te proberen de broncode van de software of een deel ervan te verkrijgen, niet te verkopen, geen informatie openbaar te maken of de inhoud en software van de website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, behalve in gevallen waarin de voorwaarden van individuele contracten tussen de administratie en de gebruiker anders bepalen.

5.3. De gebruiker erkent dat een actieve link naar de website verplicht is bij het citeren van het materiaal van de website, inclusief auteursrechtelijk beschermde werken.

5.4. De administratie (en/of haar contractanten) kan eigenaar zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van alle en/of alle pagina's op de website. De gebruiker toegang verlenen tot de gespecificeerde pagina's op de website betekent niet dat hij of zij een licentie krijgt om het intellectuele eigendom te gebruiken.

5.5. De gebruiker is enkel gerechtigd tot de rechten die hem uitdrukkelijk worden toegekend door de administratie onder deze overeenkomst of volgens een afzonderlijk contract. Het intellectuele eigendomsrecht blijft bij de administratie.

5.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de administratie, geeft geen enkele bepaling van deze overeenkomst de gebruiker het recht om gebruik te maken van merknamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen, merken of andere onderscheidende merkkenmerken op de website.

5.7. De gebruiker stemt ermee in om kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten (met inbegrip van kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken) die op de website zijn aangebracht of erop staan, niet te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.

6.1. Niets in de overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het instellen tussen de gebruiker en de websiteadministratie van een agentschap, partnerschapsrelatie over samenwerkingsactiviteiten, arbeidsrelatie of enige andere relatie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.

6.2. Het feit dat de rechtbank een bepaling van de overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar aanvaardt, leidt niet tot de ongeldigheid van andere bepalingen van de overeenkomst.

6.3. Het niet handelen van de administratie in geval van overtreding door de gebruiker of een andere derde van de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst ontneemt de administratie niet het recht om op een later tijdstip passende maatregelen te nemen ter verdediging van haar belangen volgens de toepasselijke registratie. De gebruiker bevestigt dat hij of zij bekend is met alle punten van deze overeenkomst en deze onvoorwaardelijk aanvaardt.